TAUHIDULLAH: Risalah suci hujjatul islam (bahg 2)

BAB 1: Kitab Qawaa’idul Aqaaid fit-Tauhid (kaedah-kaedah tauhid).
Imam Ghazali
*merupakan karya utuh Imam Al-Ghazali dalam kitab majmu’ah Rasaail al-Imam Al-Ghazali, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1416 H/1996 M, hlm 160-4.

IRADAT

Allah swt adalah Yang Menghendaki adanya alam raya, Yang mengelola sarwa jagat yang serba baru. Sehingga tidak pernah ada sesuatu pun yang berlaku dalam sarwa kekuasaan-Nya kecuali kerana keputusan Qadha’, Qadar-Nya, kebijakan hukum dan Iradat (kehendak)-Nya, baik sesuatu itu sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, merbahaya atau manfaat, iman atau kufur, mengetahui atau tidak mengetahui, untung atau rugi, lebih atau kurang, taat atau maksiat.

maka apa yang di kehendaki-Nya akan terjadi dan apa yang tidak di kehendaki-Nya tidak akan terjadi; tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak-Nya, walaupun hanya sekejap mata atau sebersit fikiran. Lebih jauh lagi Dia adalah Pencipta awal dan Yang mengembalikan seperti semula, Dia Maha Berbuat apa yang di kehendaki-Nya. Tiada yang boleh menolak terhadap apa yang menjadi keputusan hukum-Nya dan tidak ada yang boleh menyalahkan keputusan-Nya.

Tidak ada tempat berlari bagi seorang hamba dari kemaksiatan yang telah ia lakukan kecuali kerana pertolongan dan rahmat-Nya. Tidak ada kekuatan bagi seorang hamba untuk berbuat taat kepada Allah kecuali kerana Kehendak dan keinginan-Nya. Maka kalau misalnya manusia, jin, malaikat dan syaithan berkumpul untuk bersama-sama menggerakkan atau menghentikan atom di alam ini dengan tanpa Kehendak Allah dan Keinginan-Nya, nescaya mereka tidak akan mampu melaksanakannya.

Sifat Iradat-Nya adalah terkait dengan Dzat-Nya, termasuk juga seluruh Sifat-sifat-Nya yang lain. Dia sentiasa menyandang Sifat Iradat, Dia berkehendak sejak zaman Azali, kerana wujudnya segala sesuatu sesuai dengan waktu yang telah di tentukan sejak zaman azali, dengan tanpa terlambat sedikit pun atau lebih awal dari waktu yang telah di tentukan. Bahkan semua itu terjadi dengan Ilmu dan Iradat-Nya tanpa perubahan dan pergantian. Dia mengatur segala sesuatu dengan tanpa struktur pemikiran, dan tanpa menunggu waktu, kerana Dia tidak di sibukkan oleh urusan-urusan yang ada.

AF’AL

Sesungguhnya segala sesuatu yang wujud di alam raya ini -selain wujudnya Allah- adalah kerana Perbuatan (Af’al) Allah dan pancaran dari keadilan-Nya yang sangat baik, paling sempurna dan adil. Dia Maha Bijaksana dalam segala perbuatan-Nya, Maha adil dalam segala keputusan-Nya dengan keadilan yang tidak boleh di ukur dengan keadilan hamba, kerana keadilan seorang hamba masih boleh di temukan unsur kezaliman, dengan menggunakan hak orang lain untuk kepentingan dirinya. Sementara itu tidak mungkin boleh di temukan suatu tindakan kezaliman bagi Allah, kerana tidak mungkin akan berbenturan dengan kepentingan atau milik orang lain sehingga terjadi intervensi terhadap hak milik orang lain yang mengakibatkan tindakan zalim.

Segala sesuatu selain Allah, yang mencakup manusia, jin, malaikat, syaithan, langit, bumi, haiwan, tumbuhan, jauhar (elemen), aradh (sifat), segala sesuatu yang dapat di indera, semuanya adalah barang baru yang di ciptakan Allah dengan Kekuasaan-Nya yang sebelumnya tidak ada. Kerana di zaman Azali hanya Dia Yang Wujud, lalu Dia menciptakan makhluk untuk menunjukkan Kekuasaan-Nya dan merealisasikan Kehendak-Nya yang sudah ada sebelum-Nya, serta kebenaran Kalimat-nya dalam (zaman) Azali, bukan kerana Dia memerlukan dan memerlukannya.

sesungguhnya Allah swt dengan ciptaan , inovasi dan pemberian tugas kepada hamba untuk beribadat kepada-Nya merupakan refleksi anugerah-Nya, bukan kerana Dia wajib melakukannya. Pemberian nikmat yang melimpah dan kebajikan adalah anugerah dari-Nya, dan bukan kerana keharusan, kerana Dia Yang memiliki keutamaan, kebajikan, nikmat dan anugerah.

Apabila Dia Kuasa menimpakan berbagai macam bencana kepada hamba-hamba-Nya, menguji mereka dengan berbagai musibah dan malapetaka, maka apabila Dia melakukan hal itu, maka tindakan itu merupakan suatu keadilan, dan bukan suatu tindakan yang buruk dan zalim. Jika Dia memberikan pahala atau janji yang menggembirakan kepada hamba-hamba-Nya yang taat, maka tindakan itu adalah atas dasar kemuliaan dan janji yang di berikan, bukan kerana Dia berhak untuk di tuntut harus melakukannya, kerana bagi Allah tidak ada kewajipan untuk melakukan sesuatu.

Dan tidak boleh di gambarkan bagaimana mungkin ada kezaliman muncul dari Allah, Dia juga tidak wajib melakukan sesuatu kerana ada tuntutan hak dari hamba-Nya, sebab kewajipan hamba adalah melakukan ketaatan yang telah di wajibkan kepada mereka melalui lisan para nabi-Nya, bukan semata-mata kerana keharusan melalui analisa akal. Tetapi Dia mengutus para rasul dan menunjukkan kebenaran kepada mereka melalui mukjizat-mukjizat yang faktual. Dengan demikian, para Nabi itu telah menyampaikan perintah dan larangan Allah, janji dan ancaman-Nya, sehingga makhluk-Nya wajib membenarkan terhadap segala apa yang telah mereka bawa.

Allah swt telah mengutus Nabi yang Ummiy dari suku Quraisy, Muhammad saw dengan membawa risalah-Nya kepada seluruh penduduk Arab dan bukan Arab, jin, manusia, maka terhapuslah berbagai syariat terdahulu kecuali yang di tetapkan kembali. Allah memberikan kelebihan dan keutamaan kepada Nabi Muhammad saw daripada seluruh Nabi yang mendahuluinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin manusia.

Allah swt menolak kesempurnaan iman dengan hanya Syahadat Tauhid, iaitu ucapan ‘Laa ilaa ha illallah’ (Tiada Tuhan Yang Berhak di sembah melainkan Allah), yang tanpa di lengkapi dengan Syahadat Rasul, iaitu ucapan ‘Muhammadur Rasuulullah’ (Muhammad adalah utusan Allah). Oleh kerana itu, Allah mewajibkan kepada semua makhluk untuk membenarkan terhadap semua yang di akui oleh Rasulullah, baik yang menyangkut masalah duniawi mahu pun yang berkaitan masalah ukhrawi.

Sesungguhnya iman seorang hamba tidak boleh di terima, sehingga ia mengakui dan menyakini tentang berita-berita setelah kematian yang di sampaikan oleh Rasulullah saw. Yang di awali oleh pertanyaan Mungkar dan Nakir, dua malaikat yang menyeramkan dan berusaha membangunkan hamba di dalam kuburnya sehingga ia (mayat) duduk dengan tegak, baik ruh mahupun jasadnya, kemudian mereka bertanya kepada hamba tentang tauhid dan Risalah. ‘Siapa Tuhanmu, apa agamamu?’ dan ‘Siapa Nabimu?’ Keduanya adalah malaikat penguji di alam kubur, di mana pertanyaannya merupakan awal ujian dalam kubur, setelah kematian.

Seorang hamba harus beriman dan membenarkan adanya siksa kubur, dan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang benar dan mesti terjadi. Sementara itu keputusan hukum Allah adalah adil, yang akan di berlakukan terhadap jasad dan ruh sesuai dengan yang di kehendaki-Nya.

Seorang hamba juga harus menyakini adanya Mizan, iaitu neraca amal yang memiliki dua piringan timbangan dan penunjuk standard, besarnya Mizan adalah sebesar lapisan-lapisan langit dan bumi, di mana amal perbuatan hamba dengan kekuasaan Allah akan di timbang di dalam neraca amal tersebut. Neraca amal ini mampu menimbang amal seberat inti atom dan bahagian-bahagian terkecil yang hampir tidak memiliki berat, untuk merealisasikan keadilan Tuhan. Lembaran-lembaran amal kebaikan makhluk akan di lemparkan di dalam piringan bersinar terang dalam bentuk yang sebaik-baiknya, akhirnya kerana dengan anugerah Allah neraca amal ini akan menjadi mantap beratnya sesuai dengan ukuran tingkatan amal di sisi Allah. Sementara itu lembaran-lembaran amal perbuatan jahat akan di lemparkan ke dalam piring timbangan yang gelap, akibatnya dengan keputusan hukum keadilan Allah timbangan itu menjadi ringan.

Seseorang juga harus beriman bahawa Sirath adalah sesuatu yang haq dan mesti akan terjadi, iaitu suatu jembatan yang membentang di atas relung Jahannam, yang lebih tajam daripada pedang, dan lebih lembut daripada rambut. Dengan keputusan hukum Allah, ketika orang-orang kafir melintasi jambatan itu, maka telapak kaki mereka akan tergelincir, sehingga mereka tercebur ke dalam neraka. sementara telapak kaki orang-orang Mukmin akan tetap tertancap kukuh, akhirnya mereka akan di giring menuju ke tempat tinggal yang abadi.

Seorang hamba juga harus beriman dengan Khaudh (telaga) yang bakal di datangi oleh orang-orang Mukmin. iaitu telaga Rasulullah Muhammad saw yang orang-orang mukmin akan minum dari air telaga tersebut setelah mereka melintasi jambatan dan sebelum masuk ke dalam syurga. Orang yang minum seteguk air telaga tersebut tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. Luas telaga itu adalah seluas langit. Di telaga ini mengalir dua saluran air yang menuju Kautsar.

Seseorang juga harus beriman dengan adanya hari Hisab (perhitungan amal). Ummat manusia di hadapan Dzat Yang Menghitung amal perbuatan mereka adalah berbeza-beza. Di antaranya ada yang mendapat dispensi, ada juga yang masuk syurga tanpa perhitungan. Mereka yang masuk dalam golongan yang terakhir ini adalah Al-Muqarrabun (orang-orang yang dekat dengan Allah).

Allah swt akan bertanya -sesuai kehendak-Nya- kepada para Nabi-Nya tentang tanggungjawab mereka dalam menyampaikan risalah-Nya. Sementara Allah juga akan bertanya kepada orang-orang kafir, mengapa mereka ingkar terhadap para Rasul-Nya. Orang-orang pelaku Bid’ah juga akan di tanya tentang penyimpangannya terhadap sunnah. Orang-orang Islam akan di tanya tentang amalnya.

Seseorang juga harus beriman, bahawa dengan anugerah Allah orang-orang yang beriman akan di keluarkan dari neraka, setelah mereka di siksa terlebih dahulu, sampai tidak seorang pun yang beriman berada di dalam neraka.

Seorang hamba harus beriman dengan adanya syafaat para Nabi, kemudian para ulama, para syuhada’, kemudian orang-orang mukmin yang lain, sesuai dengan kapasitas tingkat keimanan mereka. sementara orang yang tidak mendapat syafaat, ia akan di keluarkan oleh Allah swt dari neraka kerana semata kurnia-Nya. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan tinggal untuk selama-lamanya di neraka, bahkan mereka yang tergolong orang yang memiliki iman yang sangat minimum, sekalipun hanya seberat inti atom.

Hamba Allah juga harus meyakini keutamaan dan darjat para sahabat, bahawa manusia yang paling utama setelah Rasulullah saw adalah Abu Bakar, kemudian Umar, lantas Utsman, lalu Ali -radhiyallahu anhum. sudah seharusnya kita Husnudzdzan (berprasangka baik) kepada semua sahabat Nabi, memuji mereka seperti pujian Allah dan Rasul-Nya terhadap mereka. Semua itu sudah tertera dalam sunnah dan atsar sahabat.

Barangsiapa yang meyakini demikian maka ia tergolong Ahlul Haq dan pewaris sunnah, sekaligus berpisah dengan golongan sesat dan bid’ah. Kita mohon kepada Allah swt agar di beri keyakinan sempurna, kukuh dalam agama, bagi kita dan seluruh ummat Islam. Dia Maha Pencurah Kasih. Semoga cinta kasih Allah tercurah kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Baca artikel terdahulu: TAUHIDULLAH: Risalah suci hujjatul islam (bahg 1)

Advertisement
%d bloggers like this: