Archive

Tag Archives: Kitab Zadul Mutaallim

SAMAK

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

Adapun sekalian kulit-kulit bangkai itu, jadi suci ia dengan di samak termasuklah kulit bangkai binatang yang di makan dagingnya seperti kerbau dan lembu dan binatang yang tidak di makan dagingnya seperti harimau dan beruang.

KELAKUAN MENYAMAK

Iaitu membuang sekalian yang terlekat pada kulit itu yang membusukkan seperti darah, daging, lemak dan sebagainya dengan sesuatu yang tajam (yakni boleh menanggalkan kotoran yang tersebut) seperti buah manjakani atau yang seumpamanya dan najis benda itu sekalipun seperti tahi burung merpati.

Adapun kulit anjing dan babi dan diperanakkan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya maka tidak suci dengan menyamak.

SEMBELIHAN DAN BERBURU

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

Sembelihan:
-Tiap-tiap binatang daratan yang halal di makan, yang upaya di sembelih akan dia, maka wajib di sembelih pada lehernya.

-dan binatang daratan yang halal dimakan, yang tidak upaya disembelih akan dia kerana liar umpamanya, maka sembelihannya ialah dengan ditikam yang mematikan pada mana-mana tempat juga, walaupun lain daripada lehernya.

Wajib pada sembelih itu dua perkara:
1. memutuskan Halqum (saluran nafas).
2. memutuskan Marii’ iaitu (saluran makanan dan minuman).

dan sunat pada sembelih itu dua perkara:
1. memutuskan yang di kiri leher.
2. memutuskan urat yang di kanan leher.

BERBURU

Berburu:
halal di makan tangkapan binatang perburuan yang telah di ajar berburu dan memenuhi syarat-syaratnya seperti anjing atau burung.

SYARAT-SYARAT BINATANG PERBURUAN

Disyaratkan binatang pemburu yang di ajar itu empat perkara:
1. apabila di isyarat bagi mengejar atau menangkap maka pergi ia.
2. apabila di isyarat supaya berhenti maka berhenti ia.
3. apabila menangkap ia akan perburuan tidak makan ia akan dia.
4. hendaklah sudah di uji yang demikian itu beberapa kali.

ALAT SEMBELIHAN

Alat sembelihan itu ialah tiap-tiap yang tajam yang boleh melukakan melainkan gigi dan kuku.

BINATANG YANG HALAL DAN HARAM

Tiap-tiap binatang yang mengejikan dia oleh orang-orang arab (yang sejahtera tabiatnya) maka hukumnya haram, melainkan yang menerang oleh syarak akan halalnya dan binatang yang tidak mereka kejikan maka halal hukumnya melainkan jika mengharamkan dia oleh syarak.

Tiap-tiap binatang yang mempunyai taring yang kuat-yang menyerang ia dengannya -maka haram memakannya.

tiap-tiap burung yang mempunyai kuku yang kuat- yang mengoyak tangkapannya dengannya-maka haram memakannya.

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 5)

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

MUSTAHAK-MUSTAHAK ZAKAT

Di berikan zakat itu kepada delapan bagi manusia:

1. FAQIR
iaitu seseorang yang kurang pendapatannya daripada perbelanjaannya yang mustahak dan layak dengannya.

2. MISKIN
iaitu seseorang yang pendapatannya tidak mencukupi perbelanjaannya yang mustahak dan layak.

3. AMIL
iaitu seseorang yang di lantik oleh pemerintah islam bagi mengumpul sekalian zakat.

4. MUALLAF
iaitu orang yang meninggalkan ugama lain memasuki ugama islam.

5. HAMBA
iaitu hamba yang hendak memerdekakan dirinya.

6. ORANG YANG BERHUTANG
iaitu bagi menjelaskannya hutangnya.

7. FI SABILILLAH
iaitu berperang dengan kafir kerana meninggalkan ugama islam, atau sekalian jalan-jalan kebajikan.

8. IBNISSABIL
iaitu orang yang sedang di dalam perjalanan.

ZAKAT FITRAH

Syarat wajib zakat fitrah:

1. islam
2. Mempunyai perbelanjaan atau pakaian yang lebih daripada perbelanjaan dan makanan yang layak bagi dirinya dan tanggungannya, pada hari raya dan malamnya.
3. mendapat satu Jazawu’ daripada bulan puasa dan satu Jazawu’ daripada bulan syawal.

Wajib fitrah segantang baghdad makanan yang mengenyangkan, yang ghalib ( yang biasa) pada negeri itu, bagi dirinya dan tanggungannya yang wajib nafqah diatasnya.

Seseorang yang tidak upaya mengeluarkan fitrah bagi semua tanggungannya, maka hendaklah ia mengeluarkan fitrah mengikut tertib yang tersebut ini:

1. Fitrah dirinya
2. Fitrah isterinya
3. Fitrah anaknya yang kecil
4. Fitrah bapanya
5. Fitrah ibunya
6. Fitrah anak yang besar
kemudian fitrah tanggungannya yang lain.

Harus memberi fitrah daripada awal bulan ramadhan.

Orang yang tidak berupaya memberi fitrah segantang, wajiblah ia memberikan qadar yang ia upaya.

Wajib mengeluarkan fitrah dengan makanan yang ghalib (biasa) pada negeri tempat ia berfitrah.

Jika makanan yang ghalib pada negeri itu berbagai jenis, maka Afdhal mengeluarkan fitrah dengan makanan yang lebih mutunya.

Wajib berfitrah dengan benda yang baik (tidak rosak), dan jika makanan dirinya yang biasa benda yang rusak sekalipun.

Wajib fitrah di atas kafir bagi tanggungannya yang islam dan hambanya yang islam.

Tidak wajib fitrah isterinya dan hamba dan tangunggannya yang kafir sekalian mereka itu.

Tidak wajib di atas Hamba fitrah dirinya dan tanggungannya.

Sunat jangan di Ta’khirkan fitrah dirinya hingga lepas daripada solat hari raya.

Haram di ta’khirkan fitrah hingga habis hari raya.

baca pula:
Bantuan LZF kepada asnaf

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 4)

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

ZAKAT GALIAN DAN TANAMAN JAHILIAH

Wajib 1/40 (satu per empat puluh) zakat pada harta galian -emas dan perak-yang dikeluarkan pada bumi, jika di dapati dengan usaha atau dengan kepayahan, manakala cukup nisabnya.

Adapun jika di dapati dengan kemudahan atau dengan sedikit perbelanjaan maka wajiblah zakat 1/5 (satu per lima) daripadanya.

begitu juga wajib zakat 1/5 pada harta Rikaz iaitu harta tanamnya jahiliah atau harta simpanan orang dahulu kala yang bukan milik islam.

Wajib zakat pada harta galian dan harta Rikaz dengan serta merta-tidak menunggu sempurna haul-jika di dapati pada harta Rikaz itu tanda-tanda menunjukkan milik orang islam maka hukumnya seperti hukuman barang yang tercicir di jalan.

ZAKAT HARTA PERNIAGAAN

Syarat-syarat wajib zakat pada harta perniagaan:
1. islam
2. merdeka
3. milik yang sempurna
4. cukup nisab
5. haul

Nisab harta perniagaan ialah: 25 ringgit malaya.

Dinilaikan sekalian harta perniagaan manakala genap setahun, maka wajib zakat 1/40 ( satu per empat puluh) pada tiap-tiap 25 ringgit iaitu 62 1/2 sen. begitulah di hisabkan pada yang lebih daripada itu..

Wajib mengeluarkan zakat dengan segera, manakala sahaja dapat di tunaikan dengan adanya harta dan asnaf-asnaf yang mustahak menerimanya.

Wajib berniat pada memberi zakat umpamanya berniat:
‘inilah fardhu zakat hartaku’.

Wajib berniat oleh wali pada mengeluarkan zakat kanak-kanak dan orang gila.

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 3)

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Wajib zakat pada emas dan perak yang cukup nisabnya dan cukupnya haulnya.

Nisab emas ialah: 20 misqal (bersamaan dua puluh tujuh setengah mayam) beratnya.
Nisab perak ialah: 200 dirham (bersamaan empat belas tahil) beratnya.

wajib zakat pada emas dan perak yang sampai nisabnya dan cukup haulnya 1/40.

maka pada 20 misqal emas wajib zakatnya: setengah dirham.
dan pada 200 dirham perak wajib zakatnya: lima dirham.

Tidak wajib zakat pada emas dan perak yang di jadikan perhiasan yang harus.

dan wajib zakat perhiasan emas dan perhiasan perak yang haram seperti pinggan mangkuk daripada emas atau perak, dan seperti gelang atau rantai emas bagi laki-laki.

HUKUM SUTERA DAN EMAS PERAK

1. Haram bagi laki-laki memakai pakaian yang di perbuat daripada sutera, melainkan kerana darurat seperti menahan daripada panas atau sejuk yang bersangatan.
2. Haram bagi laki-laki memakai emas seperti cincin dan sebagainya.
3. Haram (bagi laki-laki dan perempuan) menyimpan dan menggunakan perkakas yang di perbuat daripada emas dan perak seperti pinggan mangkuk dan lain-lain.
4. Harus bagi laki-laki pakaian bersamaan banyak suteranya dan yang bukan sutera dan yang kurang sutera.
5. Harus menggantikan hidung yang terpotong, atau ruas jari yang terpotong dan gigi dengan emas.
6. Perkakas daripada emas dan perak itu haram mengupah dan mengambil upah perbuatannya.

RUKUN ISLAM KELIMA: MENUNAIKAN ZAKAT (Bahagian 2)

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

ZAKAT BUAH-BUAHAN DAN BIJI-BIJIAN

Wajib zakat pada buah-buahan dan biji-bijian yang mengenyangkan.
Maka tidak wajib pada buah-buahan dan biji-bijian yang di makan bukan kerana mengenyangkan seperti buah-buahan yang di makan kerana bersedap-sedap sahaja.

Buah-buahan yang wajib zakat ialah:

1. Tamar.
2. Anggur.

Dan biji-bijian yang wajib zakat ialah:

1. Gandum dan sekalian jenisnya.
2. Beras.
3. Kacang.

Syarat-syarat wajib zakat pada buah-buahan dan biji-bijian itu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Cukup nisab

NISAB BUAH-BUAHAN DAN BIJI-BIJIAN

Adapun buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 Usaq iaitu 300 gantang Baghdad bersamaan 200 gantang Malaya iaitu pada buah-buahan dan biji-bijian yang tidak disimpan dengan kulitnya.

Jika biji-bijian itu daripada jenis yang di simpan dengan kulitnya, maka nisabnya ialah 10 Usaq yaitu 500 gantang Baghdad bersamaan 400 gantang Malaya.

Buah-buahan dan biji-bijian yang tumbuh dan hidup dengan air hujan, wajib zakatnya 1/10 (satu per sepuluh) dan buah-buahan dan biji-bijian yang hidup dengan air yang di angkut atau di jirus, atau diangkut dengan binatang maka zakatnya 1/20 (satu per dua puluh).

Tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan air hujan beserta air yang di angkut atau di jirus maka wajib zakatnya 3/40 (tiga per empat puluh).

*Maksud wajib 1/20 itu ialah: pada tiap-tiap 10 gantang umpamanya wajib 1 gantang.
*Maksud wajib 1/20 itu ialah: pada tiap-tiap 20 gantang umpamanya wajib 1 gantang.
*Maksud wajib 3/40 itu ialah: pada tiap-tiap 40 gantang umpamanya wajib 3 gantang.

Wajib zakat pada buah-buahan dan biji-bijian itu manakala nyata masak atau pada biji-bijian itu penuh isinya.

RUKUN ISLAM KETIGA: MENUNAIKAN ZAKAT

Kitab Zadul Mutaallim (Bekalan Pelajar)
Ibnu Aqil.

suntingan jawi ke roman oleh: Mohamad Hakim bin Tastik

Zakat pada Lughah: Pembersihan.
Zakat pada Syarak: Ialah nama qadar yang tertentu daripada harta yang wajib di berikan kepada Asnaf-asnaf (orang yang tertentu) dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu.

Zakat terbahagi kepada 2 bahagian:

1. Zakat badan yaitu Zakat Fitrah.
2. Zakat Harta.

Wajib zakat pada 5 perkara:

1. Binatang ternak
2. Biji-bijian dan buah-buahan
3. Emas dan Perak
4. harta Galian dan Tanaman Jahiliah
5. Perniagaan

ZAKAT BINATANG

Syarat wajib zakat:
1. Islam
2. Merdeka
3. Milik yang sempurna
4. Cukup Nisab (yaitu kadar yang di tetapkan)
5. Haul (yaitu genap masa setahun)
6. Binatang yang di lepas; yaitu binatang mencari makan dengan sendiri dan tiada digunakan bagi bekerja.

BINATANG YANG WAJIB PADANYA ZAKAT

1. Unta
2. Lembu dan Kerbau
3. Kambing, Kibas, Biri-biri

NISAB UNTA DAN ZAKATNYA

5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing (kibas); umur 1 masuk 2 tahun.
25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umurnya 1 masuk 2 tahun.
36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.
40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 3 masuk 4 tahun.
60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina; umur 4 masuk 5 tahun.
76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.
91 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina; umurnya 3 masuk 4 tahun.
121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta betina; umur 2 masuk 3 tahun.

NISAB LEMBU DAN ZAKATNYA

30 ekor lembu zakatnya 1 anak lembu berumur 1 masuk 2 tahun.
40 ekor lembu zakatnya 1 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.
60 ekor lembu zakatnya 2 anak lembu berumur 1 masuk 2 tahun.
70 ekor lembu zakatnya 1 anak lembu betina berumur 1 masuk 2 tahun,
dan 1 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.
80 ekor lembu zakatnya 2 lembu betina berumur 2 masuk 3 tahun.

(Nisab kerbau dan zakatnya mengikut seperti nisab lembu dan zakatnya).

NISAB KAMBING DAN ZAKATNYA

40 hingga 120 kambing zakatnya 1 kibas atau kambing; umur 1 tahun masuk 2 tahun.
121 hingga 300 kambing zakatnya 4 kibas atau kambing; umur 1 masuk 2 tahun.
400 hingga 499 kambing zakatnya 4 kibas atau kambing; umur 1 masuk 2 tahun.

Demikianlah ditambah seekor kibas atau kambing manakala bertambah 100 ekor.
Tidak Sah memberi zakat dengan binatang yang tua dan yang ada ghaib (kecacatan).

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 157 other followers