71 of Tafsirs

HIMPUNAN KITAB TAFSIR

Terdapat 71 judul kitab tafsir yang dikarang oleh para mufassir dari abad pertama sampai dengan abad ke-15 hijriah. Dari Ibn Abbas, al-Syafi’i, al-Baghowi, al-Khazin, Jalalain, Sayyid Quthb dan banyak lagi.

Tersedia dalam bahasa Arabic dan English.

Untuk bacaan online. Kunjungi : www.altafsir.com
(Daftar kitab yang telah tersedia, sorted by title)

No. Title Author
1. Adhwa’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran Al Syanqithi
2. Aisar al-Tafasir Al Jazairi
3. Aisar al-Tafasir As’ad Humad
4. al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Quran al-Majid Ibn Ajibah
5. al-Bahr al-Muhith Abu Hayyan
6. al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur Al Suyuthi
7. al-Durr al-Mashun Al Dur Al Masoun
8. al-Jami’ li Ahkam al-Quran Al Qurthubi
9. al-Kasyf wa al-Bayan Al Tsa’labi
10. al-Kasyaf al-Zamakhsari
11. al-Lubab fi ‘Ulum al-Kitab Ibn Adil
12. al-Mizan fi Tafsir al-Quran Al Thabathabai
13. al-Muntakhab fi Tafsir al-Quran al-Karim Lajnah Quran wa sunnah
14. al-Nahr al-Maad Al Andalusi
15. al-Nukt wa al-Uyun Al Mawardi
16. al-Shafi fi Tafsir Kalam Allah al-Wafi Al-Faidh Al-Kasyani
17. al-Tafsir Ibn Arafa
18. al-Tafsir al-Kabir Al Thabrani
19. al-Tahrir wa al-Tanwir Ibn Asyur
20. al-Tas_hil li ‘Ulum al-Tanzil Al Gharnati
21. al-Tibyan al-Jami’ li ‘Ulum al-Quran Al Thusi
22. al-Wajiz Al Wahidi
23. al-Wasith fi Tafsir al-Quran al-Karim Tanthawi
24. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil Al Baidhawi
25. Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Quran Al Buquli
26. Asbab an-Nuzul (en) Al Wahidi
27. Bahr al-Ulum Al Samarqandi
28. Fath al-Qadir Al Syaukani
29. Fi Dhilal al-Quran Sayyid Quthb
30. Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan Al-Qumi Al-Naisaburi
31. Gharib al-Quran Zaid bin Ali
32. Haqaiq al-Tafsir al Salmi
33. Himyan al-Zad ila Dar al-Ma’ad Athfisy
34. Irsyad al-‘Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim Abu Al-Su’ud
35. Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran al-Thabari
36. Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Quran Al Thaalibi
37. Jawahir al-Tafsir Al Khalili
38. Khawathir Al Sya’rawi
39. Lathaif al-Isyarat Al Qusyairi
40. Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil Al Khazin
41. Ma’alim al-Tanzil Al Baghawi
42. Madarik al-Tanzil wa Haqaiqu al-Ta’wil Al Nasafi
43. Mafatih al-Ghaib Al Razi
44. Majma’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran Al Tabrasi
45. Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz Ibn Atiyah
46. Mukhtash_shar Tafsir Ibnu Katsir Al Shabuni
47. Nadham al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar Al Biqa’i
48. Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Quran Isma’il Haqqi
49. Ruh al-Ma’ani Al Alusi
50. Shafwat al-Tafasir Al Shabuni
51. Tafsir Al Aaqam
52. Tafsir Furat Al-Kufi
53. Tafsir Muqatil ibn Sulaiman
54. Tafsir al-Hubari Al Hubari
55. Tafsir al-Mujahid Mujahid Al-Makhzumi
56. Tafsir al-Quran Al Fairuzzabadi
57. Tafsir al-Quran Al Tustari
58. Tafsir al-Quran Ali bin Ibrahim Al Qummi
59. Tafsir al-Quran Ibn Abd al-Salam
60. Tafsir al-Quran Ibn Arabi
61. Tafsir al-Quran al-Karim Ibn Katsir
62. Tafsir Ayat al-Ahkam Al Shabuni
63. Tafsir Bayan al-Sa’adah fi Maqamat al-‘Ibadah Al Janabidzi
64. Tafsir Jalalain Al Suyuthi, Al Mahalli
65. Tafsir Jalalain (En) Al Jalalain
66. Tafsir Kitab Allah al-‘Aziz Al Hawari
67. Tafsir Shadr al-Muta’allahin Al Syairazi
68. Taisir al-Tafsir Al Qath_than
69. Taisir al-Tafsir Athfisy
70. Tanwir al-Miqbas (en) Ibn Abbas
71. Zad al-Masir Ibn Jauzi

lllllll

 

Advertisement

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: