Amalan baik budi pekerti

BAB 24: KEUTAMAAN BAIK BUDI PEKERTI

Kitab Mukasyafatul Qulub (Dibalik Ketajaman Mata Hati)
Imam Al-Ghazali

Allah swt berfirman kepada Nabi-Nya, dan kekasih-Nya dengan memuji kepadanya dan memperlihatkan nikmat-Nya di hadapannya:
‘Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.’ -Surah Al-Qalam ayat 4.

Aisyah ra berkata:
‘budi pekerti Rasulullah saw adalah Al-Quran.’

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw mengenai kebaikan budi pekerti. Lalu beliau membaca firman Allah swt:
‘Jadilah kamu pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.’ -surah Al-A’raf ayat 199.
Kemudian beliau bersabda:
‘Ia adalah kamu harus menyambung orang yang memutusmu, memberi orang yang memutusmu, memberi orang yang menghalangimu dan memaafkan orang yang menganiayamu.’

Nabi Muhammad saw bersabda:
‘Sesungguhnya aku hanyalah di utus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia.’
‘Yang paling berat di antara apa yang di letakkan di timbangan amal pada hari kiamat adalah Taqwa kepada Allah dan kebaikan budi pekerti.’

Seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah saw, dia berkata:
‘Ya Rasulullah, apakah agama itu? Beliau bersabda: ‘Kebaikan budi pekerti.’
Kemudian dia datang dari arah kiri beliau dan berkata: ‘Apakah agama itu?’
Beliau bersabda: ‘Kebaikan budi pekerti.’ Kemudian dia datang dari arah belakang beliau dan berkata: ‘Ya Rasulullah, apakah agama itu?’ Lalu beliau menoleh padanya dan berkata: ‘Tidakkah kamu faham, dia (beragama) jangan sampai kamu marah.’

Dan di tanyakan kepada beliau: ‘Ya Rasulullah, apakah kecelakaan itu?’
Beliau bersabda: ‘Keburukan budi pekerti.’

Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw: ‘Berilah wasiat padaku.’
Beliau bersabda : ‘Bertaqwalah kepada Allah di mana saja kamu berada.’
Dia berkata lagi: ‘Tambahkanlah kepadaku.’
Beliau bersabda: ‘Susullah kejahatan dengan kebaikan, tentu kebaikan itu akan menghapusnya.’
Laki-laki itu berkata: ‘Tambahkanlah kepadaku.’
Beliau bersabda: ‘Pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik.’

Nabi Muhammad saw pernah di tanya: ‘Manakah amal yang lebih utama?.’
Beliau menjawab: ‘Budi pekerti yang baik.’
Nabi Muhammad saw bersabda: ‘Tidakkah Allah menjadikan baik kejadian seorang hamba dan budi pekertinya, lalu dia di makan neraka.’

Fudhail berkata, Dikatakan kepada rasulullah saw: ‘Sesungguhnya Fulanah berpuasa siang dan berdiri malam (solat malam), sedangkan dia perempuan yang berbudi buruk. Dia menyakiti tetangganya dengan mulutnya.’
Beliau bersabda: ‘Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka.’

Abu Darda berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Pertama sekali yang di letakkan dalam timbangan amal adalah kebaikan budi pekerti dan kemurahan hati. Dan ketika Allah telah menciptakan iman, berkatalah dia: ‘Ya Allah, kuatkanlah aku.’ Lalu Allah menguatkannya dengan kebakhilan dan keburukan budi pekerti.

Nabi Muhammad saw bersabda:
‘Sesungguhnya Allah telah memurnikan agama ini kepada Zatnya dan tidak patut untuk agamamu kecuali kemurahan hati dan kebaikan budi pekerti. Ingat! hiasilah agamamu dengan keduanya.’
‘Kebaikan budi pekerti adalah pekerti Allah yang agung.’

Dikatakan, Ya Rasulullah, manakah di antara orang-orang mukmin yang lebih utama keimanannya?.’
Beliau bersabda:
‘Yang paling baik budi pekertinya.’
‘Sesungguhnya kamu tidak akan menguasai manusia dengan harta-hartamu. Maka kuasailah mereka dengan kecerahan wajah dan kebaikan budi pekerti.’
‘Keburukan budi pekerti akan merosakkan madu.’

Jarir bin Abdillah berkata: ‘Rasulullah saw bersabda: ‘Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang telah di buat baik oleh Allah, maka baikkanlah budi pekertimu.’

Al-Barra’ bin Azib berkata: ‘Rasulullah saw adalah orang yang paling tampan wajahnya di antara mansuia dan yang paling tampan wajahnya di antara manusia dan paling bagus budi pekertinya di antara mereka.’

Abi Sa’id Al-Khudri, dia berkata: ‘Rasulullah saw bersabda dalam doanya: ‘Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan baik kejadianku, maka baikkanlah budi pekertiku.’

Abdillah bin Umar ra berkata: ‘Rasulullah saw telah memperbanyak doa dan bersabda: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kesihatan kepadamu, keselamatan, dan baik budi.’

Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad saw bersabda: ‘Kemuliaan seorang mukmin adalah agamanya, keturunannya, kebaikan budinya, keperwiraannya dan akalnya.’

Usamah bin Syarik berkata: ‘Aku pernah menyaksikan orang-orang Badui Arab bertanya kepada Nabi Muhammad saw: ‘Apakah yang lebih baik di antara apa yang di berikan pada seorang hamba?’
Beliau bersabda:
‘Budi pekerti yang baik.’
‘Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan paling dekat tempatnya di antara kamu dengan aku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik budi pekertinya.’

Ibnu Abbas ra berkata: ‘Rasulullah saw bersabda: ‘Tiga hal, barangsiapa yang tiga itu tidak berada padanya atau salah satunya, maka janganlah menganggap satu pun dari amalnya. KeTaqwaan yang dapat menghalanginya dari maksiat kepada Allah, Penyantun yang dapat menahan diri dari orang bodoh atau Budi pekerti yang dia hidup di antara manusia.’

Ada di antara doa Nabi Muhammad saw dalam permulaan solat: ‘Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada yang terbaik dari budi pekerti itu, kecuali Engkau. Dan palingkanlah dariku keburukan dari budi pekerti itu. Tidak dapat memalingkan aku dari keburukannya kecuali Engkau.’

Di katakan, ‘Dimanakah berhias itu berada?’
Beliau bersabda: ‘Di dalam kelembutan pembicaraan, memperlihatkan kemanisan muka dan senyum.’

Maka barang siapa yang bertemu manusia dengan berbuat baik dan mengumpulinya dengan budi pekerti yang baik, dia adalah orang yang ringan lambungnya dan di puji persaudaraannya.

Sebagaimana kata penyair:
‘Apabila kamu telah mengumpulkan beberapa kelakuan yang baik seluruhnya sebagai keutamaan
dan kamu pergauli manusia semuanya dengan baik. Engkau tidak akan kehilangan kebaikan dari
Tuhan pemilik Arasy yang kamu akan menyimpannya, dan kesyukuran dari makhluk-Nya di dalam rahsia dan terang-terangan.’

%d bloggers like this: